SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Borrelym 3, injekčná suspenzia pre psy

Hlavná stránka Novinky Novinky v sortimente Borrelym 3, injekčná suspenzia pre psy

15.6.2015

Borrelym 3, injekčná suspenzia pre psy

Pre aktívnu imunizáciu psov od veku 12 týždňov, pre navodenie anti-OspA reakcie voči Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii a B. afzelia).

 
 
 

 

 
 

ÚČINNÉ LÁTKY

Inaktivované Borrelia burgdorferi sensu lato:

Borrelia garinii                                     RP  1 *

Borrelia afzelii                                      RP  1 *

Borrelia burgdorferi sensu stricto        RP  1 *

* RP = Relatívna účinnosť (ELISA test) v porovnaní s referenčným sérom získaným po vakcinácii myší šaržou vakcíny, ktorá vyhovela v čelenžnom teste na cieľových druhoch zvierat.

INDIKÁCIA

Pre aktívnu imunizáciu psov od veku 12 týždňov, pre navodenie anti-OspA reakcie voči Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii a B. afzelia).

Zníženie prenosu borelií bolo skúmané iba v laboratórnych podmienkach a nasledovala čelenž  terénnymi kliešťami (nazbieranými v regióne známom kvôli vysokému výskytu borelií). Za týchto podmienok bolo preukázané, že borelienejde izolovať z kože vakcinovaných psov, ale boli izolované z kože nevakcinovaných psov.

Zníženie prenosu borélií z kliešťa na hostiteľa nebolo kvantifikované a nebola stanovená korelácia medzi špecifickou hladinou protilátok a znížením prenosu borelií. Účinnosť vakcíny proti infekcii, ktorá vedie k rozvoju klinického ochorenia, nebola študovaná.

Nástup imunity: 1 mesiac po základnej vakcinácii.

Doba trvania imunity: 1 rok po základnej vakcinácii.

CIEĽOVÝ DRUH

Psy.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTY A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Dávka:

1 ml od dvanásteho týždňa veku.

Spôsob podania:

Subkutánne.

Základná vakcinácia:

Podávajte dve dávky v intervale 3 týždňov.

Revakcinácia:

Pre zachovanie imunity sa odporúča ročná revakcinácia jednou dávkou vakcíny, hoci táto vakcinačná schéma nebola skúmaná.

Vakcinácia by sa mala prevádzať pred obdobím zvýšenej aktivity kliešťov, aby bol zaistený dostatok času pre úplné rozvinutie imunitnej reakcie na vakcináciu (viď bod 4) pred očakávanou expozíciou kliešťom.

OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Chrániť pred svetlom.

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C - 8 °C).

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: spotrebovať ihneď po otvorení.

LIEKOVKA

2 x 1 ml vakcíny

10 x 1 ml vakcíny