SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

AVITUBAL – 28.000 injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky AVITUBAL – 28.000 injekčný roztok

Tuberkulín aviárny – 28 000 IU/ml

Typ prípravku: Diagnostiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Hydina, Ošípaná
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Účinná látka:

Proteinum tuberculini Mycobacterii avium (kmeň D 4 ER) – 28 000 IU

Injekčný roztok.

Cieľový druh

Hydina, hovädzí dobytok, ošípané.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na jednoduchú tuberkulináciu hydiny a ošípaných a na porovnávaciu tuberkulináciu hovädzieho dobytka.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Dávka 0,1 ml, aplikuje sa intradermálne.

Vykonanie skúšky u hydiny:

Dávka 0,1 ml sa aplikuje vnútrokožne do lalôčika, najlepšie na jeho dolný okraj, pričom druhý lalôčik slúži ako kontrola. Je nutné použiť tenkú ihlu bez postranných otvorov. Pri správnej inokulácii tuberkulínu sa vytvorí v mieste aplikácie šošovkovité zdurenie.

Posúdenie: Reakcia sa posudzuje za 48 hodín po aplikácii. Za pozitívnu reakciu sa považuje zápalové zdurenie lalôčika (zreteľné rozdiely v porovnaní s kontrolným lalôčikom).

Vykonanie skúšky u hovädzieho dobytka:

Porovnávacou intradermálnou tuberkulináciou sa rozumie súčasná aplikácia tuberkulínu bovinného a tuberkulínu aviárneho. Vykonáva sa najskôr za 42 dní po posúdení jednoduchej tuberkulinácie a slúži predovšetkým na overenie predchádzajúceho výsledku jednoduchej tuberkulinácie.
Tuberkulíny sa aplikujú v 0,1 ml dávke intradermálne, a to tuberkulín aviárny asi 10 cm pod hrebeňom krku a miesto aplikácie bovinného tuberkulínu bude o 12,5 cm nižšie, v čiare viac-menej paralelnej línii lopatky alebo na rôznych miestach krku. U mladých zvierat, kde nie je možné dostatočne oddeliť miesta aplikácie na jednej strane krku, môže sa na každej strane krku vykonať jedna aplikácia v rovnakých miestach, v strednej tretine krku.

Technika tuberkulinácie:
Miesta aplikácie sa ostrihajú a očistia. Medzi palcom a ukazovákom sa vytvorí záhyb kože každého vyholeného miesta a jeho hrúbka sa po zmeraní kutimetrom zaznamená. Ihla je nasadená na graduovanú striekačku s tuberkulínom. Dávka tuberkulínu sa aplikuje šikmo do najhlbších vrstiev kože malou sterilnou ihlou, otočenou k povrchu šikmým okrajom. Dobre vykonaná aplikácia sa zistí palpáciou, pretože v mieste aplikácie dôjde k miernemu vypúleniu o veľkosti hrášku.

Posúdenie:
Porovnávacia tuberkulinácia sa posudzuje za 72 (± 4) hodín po aplikácii tuberkulínu. Oba tuberkulíny sa posudzujú podľa kľúča na jednoduchú tuberkulináciu bovinným tuberkulínom.

Interpretácia výsledkov tuberkulinácie na  infekciu Mycobacterium bovis:

Pozitívna reakcia: Reakčné číslo na bovinný tuberkulín prevyšuje o viac než 4 mm reakciu na aviárny tuberkulín, alebo boli zistené v mieste aplikácie bovinného tuberkulínu klinické príznaky, ako sú difúzny alebo rozsiahly opuch, exsudácia, nekróza, bolestivosť alebo zápalová reakcia korešpondujúcich  miazgových ciev alebo miazgových uzlín.

Dubiózna reakcia: Reakcia na bovinný tuberkulín je pozitívna alebo dubiózna a reakčné číslo je vyššie o 1 až 4 mm než reakcia na aviárny tuberkulín a nevyskytujú sa klinické príznaky.

Negatívna reakcia: Reakcia na bovinný tuberkulín je pozitívna, dubiózna alebo negatívna, ale reakčné číslo je rovnaké alebo nižšie než na tuberkulín aviárny a v oboch prípadoch nie sú klinické príznaky.

U zvierat s neurčitým výsledkom porovnávacej tuberkulinácie sa odporúča vykonať ďalšie alergické vyšetrenie min. po 42 dňoch. Zvieratá, u ktorých neboli výsledky tejto druhej tuberkulinácie negatívne, budú považované za pozitívne reagujúce na bovinný tuberkulín.

V sporných prípadoch sa odporúča kontrolná (diagnostická) porážka doplnená laboratórnym vyšetrením orgánov a miazgových uzlín, prípadne ďalším vyšetrením.

Vykonanie skúšky u ošípaných:

Intradermálna tuberkulinácia sa vykonáva na dorzálnej strane ušnice v mieste prechodu hlavy na ušnicu asi 2 - 3  cm od báze ušnice. Aplikačná dávka je 0,1 ml.

Posúdenie:
Posudzuje sa 48 hodín po aplikácii Pri kladnej reakcii dôjde v mieste vpichu k charakteristickému zápalovému zdureniu, ktoré je často doprevádzané erytémom a niekedy až centrálnou nekrózou. U pigmentovaných ošípaných je nutné považovať za hlavný príznak zápalovej reakcie zdurenie kože s prípadnou nekrózou. V chovoch, bez výskytu tuberkulózy sa považuje za pozitívnu reakciu priemer zdurení nad 20 mm a zdurenie v rozsahu 10 - 20 mm za reakciu dubióznu. V chovoch, v ktorých bola potvrdená tuberkulóza, sa za pozitívnu reakciu považuje priemer zápalových zmien nad 10 mm a do 10 mm za reakciu dubióznu.

Ochranné lehoty

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

2 roky

Použiteľnosť po prvom otvorení: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

V suchu a tme pri teplote 2 až 8 °C.Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie

  • 1 x  5 ml
  • 10 x 5 ml