SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Novel R, injekčná suspenzia pre psy

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky Biocan Novel R, injekčná suspenzia pre psy

Aktívna imunizácia psov od 12 týždňov života na prevenciu mortality, klinických príznakov a infekcie spôsobenej vírusom besnoty.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

Liečivá látka:

Virus rabiei inactivatum, kmeň SAD Vnukovo-32                    > 2,0 IU*

*Medzinárodné jednotky

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý (kvantifikovaný ako Al2O3)                            1,8–2,2 mg

Excipiens:

Thiomersal                                                                                0,1 mg

Injekčná suspenzia je ružová kvapalina s ľahko roztrepateľným sedimentom.

Indikácie

Aktívna imunizácia psov od 12 týždňov života na prevenciu mortality, klinických príznakov a infekcie spôsobenej vírusom besnoty.

Nástup imunity:

2 týždne po jednej vakcinácii od 12 týždňov života.

Trvanie imunity:

Najmenej tri roky po ukončení základnej vakcinačnej schémy. Doba trvania imunity u besnoty bola preukázaná po jednej vakcinácii vo veku 12 týždňov.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na liečivú látku, adjuvans alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Po subkutánnom podaní je u psov v mieste vpichu veľmi často pozorovaný prechodný opuch (až 5 cm), ktorý môže byť niekedy bolestivý, teplý alebo začervenaný. Tento opuch buď spontánne vymizne, alebo sa výrazne zmenší do 14 dní po vakcinácii. V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť gastrointestinálne príznaky, ako je hnačka a vracanie, alebo anorexia a znížená aktivita.

Podobne ako pri iných očkovacích látkach sa zriedkavo môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Pokiaľ dôjde k takejto reakcii, je nutné okamžite poskytnúť vhodnú liečbu.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, a to aj také, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, alebo si myslíte, že liečivo nefunguje, oznámte to, prosím, vášmu veterinárnemu lekárovi.

Môžete tiež hlásiť prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich účinkov www.uskvbl.sk.

Cieľový druh zvierat

Psy.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania

Podkožné použitie.

Dávkovanie a spôsob podania:

1 ml subkutánne.

Základná vakcinačná schéma:

Jedna dávka vakcíny Biocan Novel R od 12 týždňov života.

Účinnosť proti besnote je v laboratórnych štúdiách preukázaná po jednej dávke vakcíny od 12 týždňov života.

Avšak v terénnych štúdiách nebola u 10% séronegatívnych psov preukázaná sérokonverzia (> 0,1 IU / ml) 3 až 4 týždne po jednom základnom očkovaní proti besnote. Ďalších 17% nepreukázalo titer protilátok proti besnote 0,5 IU / ml požadovaný niektorými nečlenskými krajinami EÚ k vycestovaniu. V prípade cestovania do rizikových oblastí alebo pre cesty mimo EÚ môžu veterinárni lekári použiť dve dávky základného očkovania obsahujúceho zložku proti besnote, alebo aplikovať ďalšiu vakcínu proti besnote po 12 týždňoch života

Schéma na revakcináciu:

Jedna dávka lieku Biocan Novel R sa podáva každé 3 roky.

Hoci účinnosť bola preukázaná po podaní v 12 týždňoch veku, v prípade potreby môžu byť vakcinované psy mladšie ako 12 týždňov. V tomto prípade možno vakcínu Biocan Novel R použiť na rekonštitúciu vakcíny Biocan Novel DHPPi (pozri SPC pre Biocan Novel DHPPi), pretože bezpečnosť tejto asociácie bola preukázaná u 6 týždňov starých psov. Druhá dávka lieku Biocan Novel R by nemala byť podaná skôr ako vo veku 12 týždňov a najskôr 3 týždne po prvej dávke.

Pokyny pre správne podanie:

Pred podaním dobre pretrepte.

Ochranná lehota

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Špeciálne opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C–8 °C).

Chráňte pred mrazom. Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku po EXP.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Zvláštne upozornenia

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:

Vakcinovať len zdravé zvieratá.

Dobrá imunitnú odpoveď závisí na plne funkčnom imunitnom systéme. Imunokompetencia zvieraťa môže byť ohrozená celým radom faktorov, vrátane zlého zdravotného stavu, výživového stavu, genetických faktorov, súbežnej farmakoterapie a stresu.

Osobitné opatrenia na používanie u zvierat:

Nepoužívať u zvierat, ktoré majú príznaky besnoty, alebo u nich existuje podozrenie z nákazy vírusom besnoty.

Osobitné bezpečnostné opatrenia u osôb, ktoré podávajú liek zvieratám:

V prípade náhodného samoinjikovania, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.

Gravidita a laktácia

Bezpečnosť veterinárneho lieku počas gravidity a laktácie nebola stanovená. Preto sa počas gravidity a laktácie neodporúča.

Interakcie s ďalšími liekmi a iné interakcie

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokladajú, že vakcína sa môže miešať a podávať s vakcínou Biocan Novel DHPPi.

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny ak je použitá s iným veterinárnym liekom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po podaní iného veterinárneho lieku musí byť vykonané na základe zváženia jednotlivých prípadov.

Inkompatibility

Nemiešať s iným veterinárnym liekom, okrem vakcíny Biocan Novel DHPPi.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu nepoužitých prípravkov alebo odpadu, ak sú potrebné.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Ďalšie informácie

Vakcína je dodávaná v papierových škatuľkách alebo priehľadných plastových škatuľkách obsahujúcich 10, 25 alebo 50 fľaštičiek s 1 ml (1 dávka) suspenzie a 1 alebo 10 fľaštičiek s 10 ml (10 dávok) suspenzie.

Schválená písomná informácia je priložená.

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Pokiaľ chcete získať informácie o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.