SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIORABBIT RHDV1,2

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIORABBIT RHDV1,2

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Králik
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 1a (RHDVa),

kmeň Bio 89 min. 60*

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 2 (RHDV2),

kmeň Bio 88 min. 80*

* Titer hemaglutinačno inhibičných protilátok po podaní vakcíny laboratórnym zvieratám (králik)

Cieľové druhy zvierat

Králiky.

Indikácia pre použitie

Na aktívnu imunizáciu králikov od veku 6 týždňov na prevenciu mortality spôsobenej vírusom hemoragického ochorenia králikov typu RHDV/RHDVa a typu RHDV2.

Nástup imunity: 7 dní po vakcinácii.

Trvanie imunity: 12 mesiacov.

Kontraindikácie

Nie sú.

Zvláštne upozornenie

Zvláštne upozornenie:

Vakcinovať iba zdravé zvieratá.

Zvláštne opatrenia pre bezpečné použitie u cieľových druhov zvierat:

Testy bezpečnosti neboli vykonané u zdrobnených králikov.

Osobitné opatrenia pre osobu, ktorá podáva veterinárny liek zvieratám:

V prípade náhodnej samoinjekcie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte príbalovú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.

Špeciálne opatrenia na ochranu životného prostredia:

Neuplatňuje sa.

Gravidita:

Možno použiť počas gravidity.

Neodporúča sa použitie u králikov v poslednom týždni gravidity z dôvodu možnosti abortu nešetrnou fixáciou.

Laktácia:

Nebola stanovená bezpečnosť veterinárneho lieku počas laktácie.

Liekové a iné interakcie:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokazujú, že túto vakcínu možno zmiešať a aplikovať s vakcínou spoločnosti Bioveta obsahujúcou živý vírus myxomatózy v  štátoch, kde je táto vakcína registrovaná.

Na zmiešané použitie bol preukázaný nástup imunity 7 dní a trvanie imunity 6 mesiacov pre zložky RHDVa a RHDV2 u králikov od 8 týždňov života. Pri súčasnom podaní oboch vakcín na rôzne miesta bol u králikov od 8 týždňov života preukázaný nástup imunity po 7 dňoch pre zložky RHDVa a RHDV2, trvanie imunity nebolo preukázané.

Dávkovanie pre každý druh, cesty a spôsob podávania

Vakcinačná dávka – jedna dávka (0,5 ml) aplikovaná subkutánne.

Zvieratá je možné vakcinovať od 6 týždňov života.

Každoročné revakcinácie sa vykonávajú najneskôr za 12 mesiacov od poslednej vakcinácie.

Ak je táto vakcína použitá na zriedenie vakcíny Bioveta so živým vírusom myxomatózy, možno kombinovať iba vakcínu s rovnakým počtom dávok a jedna dávka je tiež 0,5 ml (napríklad: je možné zriediť 10 dávok vakcíny Bioveta so živým vírusom myxomatózy s 10 dávkami tejto vakcíny). Aplikuje sa subkutánne.

Ochranné lehoty

Bez ochranných lehôt.

Špeciálne opatrenia na uchovávanie

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte a prepravujte chladené (2 °C – 8 °C).

Chráňte pred mrazom.

Chráňte pred svetlom.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Čas použiteľnosti po zmiešaní BioRabbit RHDV1, 2 s vakcínou spoločnosti Bioveta so živým vírusom myxomatózy: spotrebujte ihneď.

Balenie

3 ml fľaštička obsahujúca 0,5 ml (1 dávka)

10 ml fľaštička obsahujúca 5 ml (10 dávok)

10 ml fľaštička obsahujúca 10 ml (20 dávok)

15 ml fľaštička obsahujúca 5 ml (10 dávok)

15 ml fľaštička obsahujúca 10 ml (20 dávok)

Kartónová krabička obsahujúca 1 x 10 dávok alebo 1 x 20 dávok.

Plastová krabička obsahujúca 10 x 1 dávku, 10 x 10 dávok alebo 10 x 20 dávok.

 

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.