SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BIOSUIS Respi E, injekčná emulzia pre ošípané

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BIOSUIS Respi E, injekčná emulzia pre ošípané

Na imunizáciu prasiatok za účelom prevencie infekcie červienky, redukcie infekcie Actinobacillus pleuropneumoniae a Haemophilus parasuis (Glässerovej choroby) a zníženie klinických príznakov spôsobených týmito patogénmi a patologických zmien v pľúcnom tkanive.

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Ošípaná
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1,0 ml vakcíny obsahuje:

Liečivé látky:
 • Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2   RP ≥ 1*
 • Actinobacillus pleuropneumoniae sérovary 9, 11   RP ≥ 1*
 • Apx I toxoid  RP ≥ 1*
 • Apx II toxoid  RP ≥ 1*
 • Apx III toxoid  RP ≥ 1*
 • Erysipelothrix rhusiopathiae (3 kmeny – typ 2, 1 kmeň – typ 1)  RP ≥ 1*
 • Haemophilus parasuis (sérovary 1, 5, 13)   RP ≥ 1*

*RP = Relatívna účinnosť (ELISA test) v porovnaní s referenčným sérom získaným po vakcinácii myší šaržou vakcíny, ktorá vyhovela v čelenžnom teste na cieľovom druhu zvierat

Adjuvans: Montanide ISA 35 VG   0,20 ml

Excipiens:  Formaldehyd max. 1,1 mg;  Tiomersal 0,085 – 0,115 mg

Indikácia:

Na aktívnu a pasívnu imunizáciu prasiatok za účelom prevencie infekcie červienky, redukcie infekcie Actinobacillus pleuropneumoniae a Haemophilus parasuis (Glässerovej choroby) a zníženie klinických príznakov spôsobených týmito patogénmi.

Nástup aktívnej imunity: 21 dní po revakcinácii
Trvanie aktívnej imunity: 20 týždňov po revakcinácii
Trvanie pasívnej imunity: po dobu cicania (t. j. 3 týždne)

Na aktívnu imunizáciu prasníc za účelom prevencie infekcie červienky
Nástup imunity: 21 dní po revakcinácii
Trvanie imunity: 6 mesiacov po booster revakcinácii

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri akútnych a horúčkových ochoreniach.

Nežiaduce účinky:

Po aplikácii sa môže objaviť tremor, apatia a somnolencia, ktoré do 6 hodín zmiznú. U ošípaných, ktoré boli vakcinované bezprostredne po prijatí krmiva, sa môže objaviť nauzea alebo vomitus. Na mieste aplikácie sa môže objaviť opuch (2 − 5 cm), ktorý do 4 dní samovoľne zmizne. Keď zaznamenáte  závažné nežiaduce účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v týchto príbalových informáciách, oznámte to prosím vášmu veterinárnemu lekárovi.

Cieľový druh zvierat:

Ošípané (brezivé prasničky, prasnice, prasiatka)

Dávkovanie pre každý druh, cesta(y) a spôsob podania:

Imunizácia prasiatok:

Prasiatka sa vakcinujú dávkou 1 ml i.m.
Primovakcinácia od veku 6 týždňov i.m.
Revakcinácia po 3 týždňoch dávkou 1 ml i.m.

Imunizácia prasníc:

Prasnice sa vakcinujú dávkou 2 ml i.m.
Iniciálna vakcinácia – 6 až 5 týždňov pred pôrodom.
Revakcinácia dávkou 2 ml i.m. po 2 − 3 týždňoch, najneskôr však 2 týždne pred pôrodom.
Booster revakcinácia: pravidelne 3 až 2 týždne pred každým ďalším pôrodom dávkou 2 ml i.m.
Ak obdobie medzi dvoma pôrodmi presiahne 6 mesiacov, je nevyhnutná iniciálna vakcinácia a revakcinácia.

Spôsob podania: intramuskulárne, najlepšie do paraaurikulárnej oblasti

Pokyny pre správne podanie:

Pred použitím treba obsah liekovky temperovať na teplotu 15 –25 °C a dobre pretrepať.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní:

Skladovať mimo dosahu detí. Skladovať v chladničke (2 °C až 8 °C).
Chrániť pred mrazom. Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín

Zvláštne upozornenie:

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, ak sa podáva zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom veterinárnom liečivom prípravku treba zvážiť podľa konkrétneho prípadu. Nemiešať s iným veterinárnym liečivým prípravkom.

Možno použiť v období brezivosti.

Vakcinácia a revakcinácia musí byť ukončená najneskôr 14 dní pred očakávaným pôrodom.

Zvláštne opatrenia pre osoby, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám:

V prípade náhodného sebapoškodenia injekčne aplikovaným prípravkom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Tento prípravok obsahuje olejový adjuvans. Náhodná injekcia/náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom môže spôsobiť silné bolesti a opuchy, najmä po injekčnom podaní do kĺba alebo do prsta, a vo vzácnych prípadoch môže viesť k strate postihnutého prsta, keď nie je rýchlo poskytnutá lekárska pomoc. Pokiaľ u vás došlo k náhodnému injekčnému podaniu prípravku, vyhľadajte lekársku pomoc, aj keby išlo len o malé množstvo, a so sebou si vezmite príbalové informácie.

Ak bolesti trvajú viac ako 12 hodín po lekárskej prehliadke, opäť sa obráťte na lekára.

Doba použiteľnosti:

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín

Balenie:

100 ml, 250 ml