SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BOVITUBAL – 28.000 injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky BOVITUBAL – 28.000 injekčný roztok

Tuberkulín bovinný – 28 000 IU/ml

Typ prípravku: Diagnostiká
Cieľový druh zvierat: Kôň, Pes, Ošípaná, Koza, Ovca, Hovädzí dobytok
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie - 1 ml:

Účinná látka: Proteinum tuberculini Mycobacterii bovis (kmeň AN 5) – 28 000 IU

Lieková forma

Injekčný roztok

Cieľový druh

Hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone, psy.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na  tuberkulináciu hovädzieho dobytka a iných druhov zvierat.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

U všetkých druhov zvierat sa používa dávka 0,1 ml, aplikuje sa prísne intradermálne.


Tuberkulinácia hovädzieho dobytka

Vykonanie skúšky:

Miesto aplikácie je na hranici prednej a strednej tretiny krku. Koža musí byť bez chorobných zmien, rovnomerne silná s možnosťou ľahkého vytvorenia kožného záhybu. Miesto aplikácie tuberkulínu sa dokonale ostrihá a očistí. Medzi palcom a ukazovákom sa v mieste aplikácie vytvorí záhyb kože a jeho hrúbka sa po zmeraní kutimetrom zaznamená.  Ihla je nasadená na graduovanú striekačku s tuberkulínom. Dávka 0,1 ml tuberkulínu sa aplikuje šikmo do najhlbších vrstiev kože malou sterilnou ihlou, otočenou k povrchu šikmým okrajom. Správnosť intradermálnej aplikácie - vytvorenie pupenca v mieste aplikácie alergénu - je nutné zistiť pohmatom. Pokiaľ tuberkulín nebol aplikovaný intradermálne, je možné aplikáciu opakovať na tom istom mieste v predpísanej dávke. Ak dôjde pri strihaní k poraneniu kože alebo ak sa zistia pred aplikáciou tuberkulínu v koži zmeny, je nutné tuberkulín inokulovať na inom mieste na tej istej strane krku. Pôvodné miesto sa zruší zostrihom srsti.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 72 (± 4) hodín po aplikácii tuberkulínu adspekciou, palpáciou kože, prípadne meraním zosilnenia kožnej riasy kutimetrom. Zvieratá, u ktorých sa nezistia žiadne zmeny v mieste aplikácie tuberkulínu adspekciou a palpáciou, sa hodnotia ako negatívne. V prípadoch, keď sa adspekciou alebo palpáciou zistí zdurenie kože, stanoví sa sila zdurenia (reakčné číslo) z rozdielu základnej hrúbky kože pred aplikáciou a pri posudzovaní.

Hodnotenie:

a) Negatívna reakcia: Ak sa zistí len ohraničené zdurenie so zosilnením kožného  záhybu maximálne 2 mm, bez klinických príznakov, ako sú difúzny alebo rozsiahly opuch, exsudácia, nekróza, bolestivosť alebo zápalová reakcia korešpondujúcich miazgových ciev alebo miazgových uzlín.

b) Dubiózna reakcia: Ak sa nepozoruje žiadny z klinických príznakov uvedených v bode a), ale zosilnenie kožného záhybu prevyšuje 2 mm a je nižšie než 4 mm.

c) Pozitívna reakcia: Ak sa pozorujú klinické príznaky uvedené v bode a) alebo kožný záhyb v mieste aplikácie zosilnie o 4 mm alebo viac.

Tuberkulinácia oviec

Vykonanie:

Tuberkulinácia sa vykoná po vystrihaní vlny na dorzálnej strane ušnice.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 48 - 72 hodín po aplikácii tuberkulínu. Pri pozitívnej reakcii dôjde v mieste inokulácie tuberkulínu k zápalovým zmenám, tzn. k zdureniu, prípadne začervenaniu, bolestivosti a ku zvýšeniu teploty kože.

Tuberkulinácia kôz

Vykonanie:

Tuberkulinácia sa vykonáva na krku, obdobne ako u hovädzieho dobytka.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 48 - 72 hodín po aplikácii tuberkulínu. Pri pozitívnej reakcii dôjde v mieste inokulácie tuberkulínu k zápalovým zmenám, tzn. k zdureniu, prípadne začervenaniu, bolestivosti a ku zvýšeniu teploty kože.

Tuberkulinácia ošípaných

Vykonanie:

Tuberkulinácia sa vykoná na dorzálnej strane ušnice. Miestom aplikácie je ohyb kože na prechode z hlavy na dorzálnu časť ucha, prípadne 2 - 3 cm od báze ušnice.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 48 hodín po aplikácii tuberkulínu. Pri kladnej reakcii dôjde v mieste vpichu k charakteristickému zápalovému zdureniu doprevádzanému často erytémom a niekedy až centrálnou nekrózou. U pigmentovaných ošípaných je nutné považovať za hlavný príznak zápalovej reakcie zdurenie kože s prípadnou nekrózou. V chovoch bez výskytu tuberkulózy sa považuje za pozitívnu reakciu priemer zdurenia nad 20 mm a zdurenie v rozsahu 10 - 20 mm za reakciu dubióznu. V chovoch, v ktorých bola potvrdená tuberkulóza sa za pozitívnu reakciu považuje priemer zápalových zmien nad 10 mm a do 10 mm za reakciu dubióznu.

Tuberkulinácia koňov:

Vykonanie:

Tuberkulín sa aplikuje na krku.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 72 hodín po aplikácii tuberkulínu. Diagnostický význam sa prisudzuje len negatívnemu výsledku, t.j. v mieste aplikácie nedôjde k zápalovej reakcii.

Tuberkulinácia psov

Vykonanie:

Tuberkulín sa aplikuje po vystrihaní srsti na dorzálnej strane ušnice.

Posúdenie:

Reakcia sa posudzuje za 24 - 48 hodín. Diagnostický význam sa prisudzuje len negatívnemu výsledku, t. j. v mieste aplikácie nedôjde k zápalovej reakcii.


Ochranné lehoty

Bez ochrannej lehoty.

Čas použiteľnosti

2 roky

Použiteľnosť po prvom otvorení: 10 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

V suchu a tme pri teplote 2 až 8 °C.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie

 • 1 x   1 ml, 5 x   1 ml, 10 x   1 ml
 • 1 x   2 ml, 5 x   2 ml, 10 x   2 ml
 • 1 x    5 ml, 5 x   5 ml, 10 x   5 ml
 • 1 x  10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml
 • 1 x  20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml