SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorálny gél pre kone

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorálny gél pre kone

Prípravok s мoxidektínом - s parazitocídnym účinkom proti širokému okruhu endoparazitov a ektoparazitov.

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Kôň
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Zloženie

1 gram gélu obsahuje  moxidectinum 18,92 mg

Perorálny gél. Priesvitný, číry až žltý gél.

Cieľové druhy zvierat

Nepotravinové kone.

Indikácie so spresnením pre cieľový druh zvierat

Liečba infestácie parazitmi citlivými na moxidektín:

Veľké strongylidy:
Strongylus vulgaris (dospelé jedince a arteriálne štádiá)
Strongylus edenatus (dospelé jedince a viscerálne štádiá)
Triodontophorus brevicauda (dospelé jedince)
Triodontophorus serratus (dospelé jedince)
Triodontophorus tenuicollis (dospelé jedince)

Malé strongylidy (dospelé jedince a intraluminárne larválne štádiá):
Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicostephanus spp.
Cylicodontophorus spp.
Gyalocephalus spp.

Škrkavky:
Parascaris equorum (dospelé jedince a larválne štádiá)

Ďalšie druhy:
Oxyuris equi (dospelé  a larválne štádiá)
Habronema muscae (dospelé jedince)
Gasterophilus intestinalis (L2, L3)
Gasterophilus nasalis (L2, L3)
Strongyloides westeri (dospelé jedince)
Trichostrongylus axei

Proti malým strongylidom navodzuje prípravok perzistentnú účinnosť v priebehu dvoch týždňov.
Exkrécia vajíčok malých strongylidov je potlačená v priebehu 90 dní.

Kontraindikácie

Nepoužívať u žriebät mladších 4 mesiacov. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Zvláštne upozornenia (pre každý cieľový druh)

Nepoužívať rovnaký aplikátor na viac než na jedno zviera, pokiaľ nejde o zvieratá, ktoré sú na jednej pastve alebo prichádzajú spolu priamo do styku. Pre zabránenie predávkovania je nutné venovať pozornosť presnému dávkovaniu u žriebät, predovšetkým u žriebät s nízkou živou hmotnosťou.

Zvláštne opatrenia pre použitie

Zvláštne opatrenia pre použitie u zvierat

Prípravok bol vyvinutý špecificky len na použitie u koní. Psy a mačky môžu vykazovať nežiaduce reakcie po požití moxidektínu v koncentrácii nachádzajúce sa v prípravku, napríklad po požití rozliateho gélu alebo pri prístupe k použitému aplikátoru. Zamedzte prístupu týchto zvierat k prípravku.

Je potrebné vyhnúť sa nasledujúcim postupom, pretože zvyšujú riziko vzniku rezistencie a mohli by v konečnom dôsledku viesť k neúčinnej terapii:

  • príliš častému a opakujúcemu sa používaniu anthelmintík z rovnakej skupiny, príliš dlhému času podávania
  • poddávkovaniu z dôvodu zlého stanovenia živej hmotnosti, chybného podania prípravku alebo nedostatočnej kalibrácie dávkovacieho zariadenia

S použitím vhodných testov (napr. testu redukcie počtu vajíčok – FECRT) majú byť vyšetrené podozrivé klinické prípady na rezistenciu na anthelmintiká. Tam, kde výsledky testu potvrdzujú rezistenciu k určitému anthelmintiku, by malo byť použité anthelmintikum náležiace do inej skupiny a majúce iný spôsob účinku.

Zvláštne opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám

Prípravok môže spôsobiť podráždenie kože a očí. Zabráňte preto kontaktu prípravku s kožou a očami. Pri nakladaní s veterinárnym liečivým prípravkom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky skladajúce sa z ochranných rukavíc.
V prípade pofŕkania kože umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom čistej vody. V prípade podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte príbalovú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.
Pri manipulácii s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite.

Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť)

U mladých zvierat je možné vzácne pozorovať ochabnutosť spodného pysku a opuch horného pysku. Tieto nežiaduce účinky sú prechodné a vymiznú spontánne.

Použitie v priebehu brezivosti, laktácie

Je možné použiť počas brezivosti a laktácie.

Interakcia s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcie

Nie sú známe.

Podávané množstvo a spôsob podania

Jednorazové perorálne podanie.

Odporúčaná dávka je 0,4 mg moxidektínu/kg živej hmotnosti, čo zodpovedá dávke 1,056 g prípravku/50 kg ž. hm.

Jeden dielik na stupnici piestu aplikátora zodpovedá odporúčanej dávke na 50 kg ž. hm. koňa. Obsah 1 aplikátora je určený pre kone s hmotnosťou 700 kg ž. hm.

Pre zaistenie presného dávkovania sa odporúča stanovenie hmotnosti zvierat páskovou mierou. Aplikátor je potrebné prispôsobiť vypočítanej dávke nastavením krúžka na príslušnej značke na pieste.

Držte piest striekačky. Ryhovaný dávkovací krúžok posuňte po piestu skrutkovaním tak, aby spodná hrana kruhu bola v zákryte s ryskou požadovanej hmotnosti. Uistite sa, že kôň nemá v tlame žiadne zvyšky potravy. Odstráňte uzáver aplikátora. Vložte aplikátor do tlamy koňa v medzizubnom priestore a naneste gél na koreň jazyka. Po aplikácii okamžite na niekoľko sekúnd zdvihnite koňovi hlavu a uistite sa, že kôň dávku prehltol.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), pokiaľ je to nutné

Prechodné nežiaduce reakcie sa môžu dostaviť po dvojnásobnom podaní odporúčanej dávky u žriebät a po podaní trojnásobnej odporúčanej dávky u dospelých zvierat. Príznakmi sú depresia, inapetencia, ataxia, ďalej ochabnutie spodného pysku trvajúce 8 – 24 hodín po aplikácii. Symptomatická liečba nie je obvykle potrebná a príznaky odznievajú spontánne v priebehu 24 – 72 hodín. Špecifické antidotum nie je známe.

Ochranné lehoty

Nepoužívať u koní, ktorých mäso a mlieko je určené na ľudskú spotrebu. Kôň musí byť v preukaze koňa deklarovaný ako nepotravinový. 

Lehota použiteľnosti

Lehota použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky.
Lehota použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 6 mesiacov.

Zvláštne opatrenia pre uchovávanie

Chráňte pred mrazom.Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bol prípravok chránený pred svetlom.

Veľkosť balenia:

1× 14,8 g (1 aplikátor) alebo 10× 14,8 g (10 aplikátorov)


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390