SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

FIPRON 268 mg roztok k nakvapkaniu na kožu – spot-on pre psy L

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky FIPRON 268 mg roztok k nakvapkaniu na kožu – spot-on pre psy L

Antiparazitárny prípravok pre psy proti blchám, kliešťom a všenkám

Typ prípravku: Antiparazitiká
Cieľový druh zvierat: Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok

1 tuba (2,68 ml) obsahuje:

Liečivá látka:
 • Fipronilum 268 mg
Pomocné látky:
 • Butylhydroxyanizol (E320) 0,536 mg
 • Butylhydroxytoluén (E321) 0,268 mg

Číry, žltý až žltozeleno sfarbený spot-on roztok.

Indikácia

Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) a s tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov. Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami (Trichodectes canis) u psov.

Kontraindikácie

Vzhľadom na absenciu údajov neaplikujte zvieratám mladším ako 8 týždňov a/alebo vážiacim menej ako 2 kg.
Nepoužívať u chorých zvierat (celkové ochorenie, horúčka) a zvierat v rekonvalescencii.
Nepoužívať u králikov. Môže dôjsť k závažnej reakcii až úhynu.
Prípravok je určený pre psy, nepodávať mačkám. Môže dôjsť k predávkovaniu.
Presne dodržujte vhodnú veľkosť balenia podľa hmotnosti psa.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na liečivú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Nežiaduce účinky

Ak dôjde k olízaniu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula.
V rámci veľmi vzácnych nežiaducich účinkov sa po použití zaznamenali prechodné kožné reakcie na mieste aplikácie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, sčervenanie kože) a celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne sa zaznamenala hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), zvracanie a dýchacie problémy.

Na mieste aplikácie sa môžu objaviť kozmetické závady (zlepená srsť, biele depozity).

Vyvarujte sa predávkovania.

V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Keď zaznamenáte závažné nežiaduce účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v týchto príbalových informáciách, oznámte to prosím vášmu veterinárnemu lekárovi.

Cieľový druh zvierat

Psy.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania

Pre nedostatok údajov je minimálna doba medzi dvoma aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania:

Podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.

Dávkovanie:

Psy s hmotnosťou nad 20 kg a do 40 kg: obsah jednej tuby s objemom 2,68 ml (M)
Tak sa zaistí minimálna odporúčaná dávka fipronilu 6,7 mg/kg ž.hm.

Spôsob podania:

Tubu držte hrdlom nahor a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špičku krútivým pohybom. Rozhrňte srsť zvieraťa v kohútiku pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tubu tak, aby sa celý obsah tuby vyprázdnil priamo na kožu.

Pokyny pre správne podanie

Mesačná liečba sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného napadnutia blchami, ak je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa za použitia hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach, kde nehrozí vážne napadnutie blchami a kliešťami, možno FIPRON spot-on pre psy aplikovať každé dva až tri mesiace.

FIPRON spot-on pre psy je účinný proti napadnutiu blchami po dobu zhruba 2 mesiacov a proti napadnutiu kliešťami po dobu až 1 mesiac, v závislosti od intenzity zamorenia prostredia. Blchy sú usmrtené do 24 hodín po infestácii.

Ochranná lehota

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Zvláštne opatrenia pri skladovaní

Skladovať mimo dosahu detí.
Tento veterinárny liečivý prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky pri skladovaní.
Uchovávajte v pôvodnom obale, aby prípravok bol chránený pred svetlom.
Skladujte na suchom mieste.
Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
Po otvorení vrecúška ihneď spotrebujte.

Zvláštne upozornenie

Zvláštne opatrenia pri použití u zvierat

Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa.

Je dôležité zaistiť aplikáciu prípravku na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže zlízať, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Prípravok aplikovať iba na povrch kože. Nepodávať perorálne ani parenterálne. Vyhnúť sa podaniu prípravku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a na poranenú kožu).

V prípade výskytu bĺch je vhodné súčasné ošetrenie ostatných zvierat v domácnosti insekticídnymi prípravkami.

Kúpanie/šampónovanie zvieraťa sa neodporúča 2 dni po aplikácii, podobne ako kúpanie viac než jedenkrát týždenne.

Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch.

Niektoré kliešte sa môžu po ošetrení prichytiť, ale sú usmrtené po 24 až 48 hodinách od aplikácie. K tomu obvykle dochádza pred maximálnym napitím kliešťa, čo minimalizuje, ale nevylučuje riziko prenosu transmisívnych ochorení.

Blchy z domácich zvierat často zamorujú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré treba v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetriť vhodnými insekticídmi a čistiť vysávačom.

Zvláštne opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám

Osoby a zvieratá, u ktorých je známa precitlivenosť na insekticídy alebo alkohol, by sa mali vyhnúť kontaktu s prípravkom.

Osoby trpiace epilepsiou by mali s prípravkom zaobchádzať obozretne.

Prípravok môže spôsobiť podráždenie očí a slizníc. Preto používajte vhodné ochranné prostriedky a zabráňte kontaktu prípravku s očami, sliznicami a ústami.

Keď sa prípravok dostane do oka, oko opatrne vypláchnite čistou vodou. V prípade vážnejšieho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Tento prípravok môže spôsobiť podráždenie kože.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, dokým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa odporúča neošetrovať zvieratá počas dňa, ale na začiatku večera, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, osobitne s deťmi.

Po aplikácii si umyte ruky mydlom a vodou. Odstráňte prípadný kontaminovaný odev, ktorý bol v priamom kontakte s pokožkou.

Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu prstov s prípravkom. Ak k tomu dôjde, umyte si ruky vodou a mydlom.

V prípade náhodnej konzumácie prípravku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu.

Poznámka pre ošetrujúceho lekára: Pri konzumácii väčšieho množstva prípravku možno očakávať tieto prejavy toxicity: nauzea, vomitus, bolesti hlavy, závraty, abdominálne bolesti, potenie, nepokoj, slabosť a tonicko-klonické kŕče. Stavy sú prechodné a väčšinou spontánne zmiznú. U citlivých jedincov alebo pri vyšších dávkach môže dôjsť k excitácii epilepsie. V prvom kroku je vhodné podať aktívne uhlie. Špecifické antidotum nie je k dispozícii. Ďalšia liečba je symptomatická.

Počas aplikácie prípravku nefajčite, nepite ani nejedzte.

Fipronil môže mať nepriaznivý vplyv na vodné organizmy. Po aplikácii prípravku zabráňte kúpaniu psa v prírodných vodných zdrojoch po dobu 2 dní.

Ďalšie informácie

Použitie v období brezivosti a laktácie

Neexistujú štúdie o podaní tohto prípravku gravidným a laktujúcim sukám, preto prípravok použite len po zvážení terapeutického prospechu a rizika príslušným veterinárnym lekárom.

Interakcie: Fipronil a amitráz pôsobia synergicky.

Predávkovanie: Nepodávajte zvieratám vyššiu než odporúčanú dávku. Riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri bod 6) sa môže v prípade predávkovania zvýšiť.

Zvláštne upozornenie:

Vzhľadom na možnosti zamorenia miesta pobytu zvierat blchami, je nutné toto prostredie pravidelne asanovať vhodným insekticídom.

S ohľadom na riziko možnej rezistencie na účinnú látku a s tým spojené zníženie účinku terapie by sa mali dodržiavať pravidlá zaobchádzania s ektoparazitikami:

 • vyvarovať sa príliš častého a opakujúceho používania ektoparazitík z rovnakej skupiny
 • dodržiavať stanovené dávkovanie a dávkovací režim. Prípravok podávať v dávkach odporúčaných výrobcom, tak sa zaistí optimálny terapeutický účinok.

Iba pre zvieratá.

Veterinárny liečivý prípravok sa vydáva bez predpisu.

Vyhradený veterinárny liečivý prípravok – platí len pre veľkosti balenia 1 a 3 jednodávkové tuby

Veľkosti balenia 1, 3 alebo 25 jednodávkových túb

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.