SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok

Ketamínový prípravok v 10% koncentrácii. Na krátkodobú narkózu koní, dobytka, ošípaných, oviec, kôz, voľne žijúcich zvierat a ďalších zvierat pri diagnostických a terapeutických zákrokoch.

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Králik, Pes, Mačka, Koza, Ovca, Ošípaná, Kôň, Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

1 ml prípravku obsahuje:

Liečivá látka: Ketaminum (ut hydrochloridum) 100 mg

Lieková forma:

Injekčný roztok. Číry bezfarebný roztok.

Cieľové druhy zvierat:

Kôň, dobytok, ošípaná, ovca, koza, pes, mačka, voľne žijúce zvieratá, malé hlodavce, králik, exotické vtáctvo, dravce, jašterice.

Indikácia:

Krátkodobá narkóza koní, dobytka, ošípaných, oviec, kôz, voľne žijúcich zvierat, psov, mačiek, drobných zvierat a vtákov pri diagnostických a terapeutických zákrokoch.

Kontraindikácie:

Brezivosť, kardiovaskulárna nedostatočnosť, hypertenzia, pečeňová a obličková nedostatočnosť, epilepsia. Aplikácia samotného ketamínu u koní pri nezvládateľných excitáciách.

Zvláštne upozornenie pri použití u zvierat:

Pred vlastnou aplikáciou treba zviera riadne klinicky vyšetriť.

Zvláštne opatrenia určené osobám, ktoré podávajú prípravok zvieratám:

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto ihneď opláchnite dostatočným množstvom vody, odstráňte kontaminovaný odev a obuv. V prípade zasiahnutia očí ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Ak sa objavia nežiaduce účinky, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade náhodnej konzumácie prípravku vypite veľké množstvo vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu. Neriaďte motorové vozidlo.

V prípade náhodného podania prípravku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu. Neriaďte motorové vozidlo.

Počas aplikácie nejesť a nepiť! Len na lekársky predpis! Iba pre zvieratá! Skladujte mimo dosahu detí!

Prípravok by nemali podávať tehotné a dojčiace ženy, staršie osoby, kardiaci, osoby s chorobami obehovej a dýchacej sústavy, diabetici!

Nežiaduce účinky:

Vysoké dávky môžu spôsobiť respiratórne depresie.

Podávané množstvo a spôsob podania:

Dávkovanie by malo byť prispôsobené individuálne jednotlivým pacientom.

Kôň

Bežná dávka 2 ml/100 kg ž. hm. (t. j. 2 mg/kg ž. hm.) rýchle i. v.
NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok je vhodný na položenie zvieraťa, krátku narkózu či na počiatok inhalačnej narkózy u koní. Kôň sa položí spontánne. Na predĺženie, príp. prehĺbenie anestézie možno aplikovať ďalšiu rovnakú dávku.
Pre bezpečný účinok ketamínu je nutná sedatívna premedikácia: napr.: acepromazín 0,1 mg/kg ž. hm. i. v., i. m.,  potom guajfenezín 90 − 120 mg/kg ž. hm. i.v. alebo xylazín 2 − 3 ml/100 kg ž. hm. (tj. 0,4 − 0,6 mg/kg ž. hm.) i. v.

Dobytok, teľa

Bežná dávka 2 ml/100 kg ž. hm. (t. j. 2 mg/kg ž. hm.) i. v.
Opakovanou i. v. aplikáciou sa účinok prípravku NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok predĺži.
Sedatívna premedikácia: acepromazín 0,1 − 0,2 mg/kg ž. hm. i.m. alebo xylazín 1 ml/100 kg ž. hm. (t. j. 0,2 mg/kg ž. hm.) i. m.
Prípravok NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok možno použiť aj na navodenie inhalačnej narkózy.

Ošípaná

Bežná dávka 0,5 − 1 ml/10 kg ž. hm. (t. j. 5 − 10 mg/kg ž. hm.) i.v.
Sedatívna premedikácia: acepromazín 0,05 − 0,1 mg/kg ž. hm. alebo azaperón 0,5 − 2 ml/10 kg ž. hm. (t. j. 2 − 8 mg/kg ž. hm.) i.v. alebo i. m.

Ovca, koza

Bežná dávka 1 − 2 ml/10 kg ž. hm. (t. j. 10 − 20 mg/kg ž. hm.) i. v.
Predĺženie narkózy možno dosiahnuť opakovaním polovičnej iniciálnej dávky podanej i. v.
Sedatívna premedikácia: acepromazín 0,05 − -0,1 mg/kg ž. hm. i. v., i. m., alebo xylazín v dávke 0,1 ml/10 kg ž. hm. (t. j. 0,2 mg/kg ž. hm.) i. m.

Voľne žijúce zvieratá

Bežná dávka 0,05 − 1 ml/kg ž. hm. (t. j. 5 – 100 mg/kg ž. hm.) i. m. podľa druhu

Pes

Monoanestézia 0,1 − 0,2 ml/kg ž. hm. (t. j. 10 − 20 mg/kg ž. hm.) i. m.
Kombinačné možnosti: atropín 0,05 mg/kg ž. hm. i. v., i. m., s. c. spolu s acepromazínom v dávke 0,1 mg/kg ž. hm., po nastúpe ich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok v dávke 0,2 ml/10 kg ž. hm. (t. j. 2 mg /kg ž. hm.) i. v., i. m.
Ďalší variant: atropín 0,05 mg/kg ž. hm. spolu s xylazínom v dávke 0,1 ml/kg ž. hm. (t. j. 2 mg/kg ž. hm.) i. m., po nastúpe ich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok v dávke 0,05 − 0,1 ml/kg ž. hm. (t. j. 5 − 10 mg/kg ž. hm.) i. m.

Mačka

Monoanestézia 0,2 − 0,4 ml/kg ž. hm. (t. j. 20 − 40 mg/kg ž. hm.) i. m.
Kombinovaná anestézia: 0,1 − 0,2 ml/kg ž. hm. (t. j.10 − 20 mg/kg ž. hm.) i. m.
Kombinačné možnosti: na zníženie salivácie atropín v dávke 0,05 mg/kg ž. hm. spolu s acepromazínom v dávke 0,1 − 0,15 mg/kg ž. hm. i. m. Po nastúpe ich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok v dávke 0,2 ml/kg ž. hm. (t. j. 20 mg/kg ž. hm.) i. m, alebo atropín spolu s xylazínom v dávke 0,1 ml/kg ž. hm. (t. j. 2 mg/kg ž. hm.) i. m., s. c. a po nastúpe ich účinku NARKAMON 100 mg/ml injekčný roztok v dávke 0,1 ml/kg ž. hm. (t. j. 10 mg/kg ž. hm.) i. m.

Malé hlodavce

Bežná dávka 1 − 2 ml/kg ž. hm. (t. j. 100 − 200 mg/kg ž. hm.) i. m., s. c.

Králik

Bežná dávka 0,25 − 0,6 ml/kg ž. hm. (t. j. 25 − 60 mg/kg ž. hm.) i. m, s. c.

Exotické vtáctvo, dravce

Bežná dávka 0,15 − 0,4 ml/kg ž. hm. (t. j. 15 − 40 mg/ž. hm.) i. m. podľa druhu

Jašterice

Bežná dávka 0,4 − 1,1 ml/kg ž. hm.
Spôsob podania: intramuskulárne, intravenózne, príp. subkutánne. U veľkých zvierat sa odporúča intravenózna aplikácia.

Ochranné lehoty:

Mlieko dobytka, ovcí, kôz a koní bez ochranných lehôt.
Mäso koní, dobytka, ošípaných, oviec a kôz 24 hodín.
Mäso voľne žijúcich zvierat a králikov nepoužívať pre ľudský konzum.

Doba použiteľnosti:

Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 24 mesiacov
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní

Skladovanie:

Skladovať pri teplote do 25 °C.  Chrániť pred svetlom.

Balenie:

10 ml, 50 ml


Napíšte nám


antispam
Zadejte text z obrázku

alebo volajte


+421 37 6562390