SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ORNIVAC ND injekčná emulzia pre kuru domácu

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ORNIVAC ND injekčná emulzia pre kuru domácu

Vakcína proti Newcastleskej chorobe

Typ prípravku: Vakcíny
Cieľový druh zvierat: Hydina
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna vakcinačná dávka (0,3 ml) obsahuje paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum, kmeň NDV SL-93    > 4 log2  HIT*

* Geometrický priemer špecifických protilátok stanovených hemaglutinačno-inhibičným testom v sére vakcinovaných kuriat

Injekčná emulzia. Biela alebo hnedobiela olejovitá tekutina s ľahko roztrepateľným sedimentom

Cieľové druhy zvierat

Kura domáca.

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat

Aktívna imunizácia hydiny proti Newcastleskej chorobe. Podáva sa ako booster po predošlej aplikácii živej vakcíny.
Imunita nastupuje najneskôr do 14 dní po vakcinácii a trvá do konca znášky. Nástup a dĺžka trvania imunity boli preukázané sérologicky.

Kontraindikácie

Nepoužívať u zvierat, ktoré vykazujú príznaky ochorenia.

Zvláštne upozornenia pre každý cieľový druh

Nie sú.

Zvláštne opatrenia pre použitie

Zvláštne opatrenia pre použitie u zvierat

Neuplatňuje sa.

Zvláštne opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám

Pre používateľov:
Tento veterinárny liečivý prípravok obsahuje minerálny olej. Náhodná injekcia/náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom môže spôsobiť silné bolesti a opuch, zvlášť po injekčnom podaní do kĺbu alebo prsta, a vo vzácnych prípadoch môže viesť k strate postihnutého prsta, pokiaľ nie je poskytnutá rýchla lekárska starostlivosť.
Pokiaľ u vás došlo k náhodnej injekcii veterinárneho liečivého prípravku, vyhľadajte lekársku pomoc, i keď šlo len o malé množstvo, a vezmite príbalovú informáciu so sebou.
Pokiaľ bolesť pretrváva viac než 12 hodín po lekárskej prehliadke, obráťte sa na lekára znovu.

Pre lekárov:
Tento veterinárny liečivý prípravok obsahuje minerálny olej. I keď bolo injekčne aplikované malé množstvo, náhodná injekcia tohto prípravku môže vyvolať intenzívny opuch, ktorý môže napr. končiť ischemickou nekrózou a dokonca i stratou prsta. Odborná, RÝCHLA chirurgická starostlivosť je nutná a môže vyžadovať včasné chirurgické otvorenie a výplach miesta, kam bola injekcia podaná, zvlášť tam, kde je zasiahnutá pulpa prsta alebo šľacha.

Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť)

Nie sú známe.  

Použitie v priebehu brezivosti, laktácie alebo znášky

Nepoužívať u nosníc v znáške.

Interakcia s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcie

Nie sú dostupné informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny, pokiaľ je podávaná zároveň s iným veterinárnym liečivým prípravkom. Rozhodnutie o použití tejto vakcíny pred alebo po akomkoľvek inom
veterinárnom liečivom prípravku musí byť urobené na základe zváženia jednotlivých prípadov.
 

Podávané množstvo a spôsob podania

Dávka – 0,3 ml.
Spôsob podania – intramuskulárne.
Pred použitím nechajte vakcínu dosiahnuť teplotu 15 – 25 °C a dobre pretrepte.
Aplikujte obvyklé aseptické postupy.

Vakcinácia sa robí od 16. týždňa veku, najlepšie v období 2 – 4 týždne pred začiatkom znášky po predošlej vakcinácii živou vakcínou proti Newcastleskej chorobe.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), pokiaľ je to nutné

V súlade s platnou legislatívou neboli štúdie vykonané.

Ochranné lehoty

Bez ochranných lehôt.

Inkompatibility

Nemiešať s iným veterinárnym liečivým prípravkom.

Lehota použiteľnosti

Lehota použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 18 mesiacov.
Lehota použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.

Zvláštne opatrenia pre uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Chráňte pred mrazom.
Chráňte pred svetlom.

Veľkosti balenia:

Individuálne balenie
1× 800 dávok, 1× 1 600 dávok

Skupinové balenie
10× 800 dávok, 10× 1 600 dávok