SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PENBITAL 400 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky PENBITAL 400 mg/ml injekčný roztok

Eutanázia zvierat, barbituráty.

Cieľový druh zvierat: Králik, Líška, Kôň, Hovädzí dobytok, Mačka, Kožušinové zvieratá, Koza, Pes, Ošípaná, Ovca
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje pentobarbitalum natricum  400,0 mg
(zodpovedá 362,94 mg pentobarbitalum)

Injekčný roztok. Číry modrý roztok.

Cieľové druhy zvierat

Dobytok, kozy, ovce, svine, kone a králiky, ktorých mäso nie je určené na ľudskú spotrebu.
Psy, mačky a fretky.

Indikácia so spresnením pre cieľový druh zvierat

Eutanázia.

Kontraindikácie

Nepoužívajte na anestéziu.

Zvláštne upozornenia (pre každý cieľový druh)

U utrateného zvieraťa sa presvedčte o vyvolanej mozgovej smrti (zástava dychu a srdcovej činnosti, vymiznutie korneálneho a pupilárneho reflexu, resp. absolútna areflexia).

Zvláštne upozornenie pre použitie

Zvláštne upozornenie pre použitie u zvierat

V prípade, že dôjde k náhodnému podaniu zvieraťu, ktoré nie je určené na utratenie, okamžite urobte vhodné opatrenia na záchranu života. Zaistite podporu základných životných funkcií, najmä respiračnú a kardiovaskulárnu. Vhodným antidotom sú analeptiká.

Mäso pochádzajúce zo zvierat utratených pentobarbitalom nesmie byť použité ako krmivo pre zvieratá. Barbituráty sú vysoko perzistentné v telách utratených zvierat a sú stabilné i pri teplote varu.

Zvláštne upozornenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liečivý prípravok zvieratám

Pentobarbital je silno účinkujúce liečivo, ktoré je toxické pre človeka. Systémová absorpcia pentobarbitalu (vrátane absorpcie cez kožu a oko) spôsobuje sedáciu, navodenie spánku
a respiračnú depresiu.

Tento prípravok môže byť použitý iba za prítomnosti inej osoby, ktorá môže pomôcť
v prípade náhodnej expozície prípravku. Ak táto osoba nie je zdravotníkom, musí byť poučená
o rizikách spojených s prípravkom.

Zabráňte náhodnému sebapoškodeniu injekčne aplikovaným prípravkom. Zabráňte požitiu, pofŕkaniu kože alebo očí vrátane kontaktu zasiahnutých rúk s očami. Prenášajte tento prípravok iba v striekačke, na ktorej nie je nasadená injekčná ihla, aby nedošlo k náhodnému injekčnému podaniu. Ľudia so známou precitlivenosťou na pentobarbital by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom.

Veterinárny liečivý prípravok by nemali podávať tehotné ženy.

Pri nakladaní s veterinárnym liečivým prípravkom by sa mali používať osobné ochranné prostriedky skladajúce sa z nepriepustných rukavíc a ochranných okuliarov.

V prípade nehody je nutné prijať nasledujúce opatrenia:

Koža: Ihneď umyte vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte príbalovú            informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.

Oči:     Ihneď vypláchnite veľkým množstvom studenej vody. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte príbalovú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.

Požitie:            Vypláchnite ústa. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte príbalovú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi. Udržujte postihnutého v teple a pokoji.

Náhodné sebapoškodenie injekčne aplikovaným prípravkom: Vyhľadajte IHNEĎ lekársku pomoc a ukážte príbalovú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi a informujte ho
o otrave barbiturátom. Nenechávajte pacienta bez dozoru.

NEVEĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO. Môže dôjsť k útlmu vedomia (sedácii).

Pre lekárov:

Tento veterinárny liečivý prípravok obsahuje návykové látky – pentobarbital sodný (barbiturát). Koncentrácia pentobarbitalu sodného v prípravku je taká veľká, že už pri malom množstve (1 ml) náhodne aplikovaného veterinárneho liečivého prípravku môže u dospelého človeka dôjsť k poruche centrálnej nervovej sústavy. Dávka pentobarbitalu sodného v množstve 1 g (čo zodpovedá 2,5 ml prípravku) je udávaná ako smrteľná pre človeka.

U postihnutého zaistite priechodnosť dýchacích ciest a podávajte symptomatickú a podpornú liečbu.

Nežiaduce účinky

V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť krátke lapavé dýchanie, ktoré súvisí so srdcovým zlyhaním. V tomto stave je zviera už klinicky mŕtve.Po aplikácii sa môžu objaviť drobné svalové zášklby.

Použitie počas brezivosti a laktácie

Neuplatňuje sa.

Interakcie

Nie sú známe.

Podávané množstvo a spôsob podania

Rýchle intravenózne alebo intrakardiálne podanie.
Odporúčaná dávka pentobarbitalu sodného je 140,0 mg/kg ž. hm., jednorazovo, čo zodpovedá 0,35 ml roztoku prípravku/kg ž. hm.
Pre všetky dotknuté cieľové druhy je dávka jednotná.

Po podaní skontrolujte útlm životných funkcií. V prípade potreby podanie opakujte.

Pri intravenóznom podaní je nutná rýchlosť podania. Pri dobytku a koňoch sa na tieto účely odporúča použitie katétra. Dodržujte striktné intravenózne podanie. Pri podaní perivaskulárne dochádza k zníženiu účinku.

Intrakardiálne podanie je prípustné iba po hlbokej sedácii alebo anestézii.

Zátku možno prepichnúť maximálne 50-krát.

Predávkovanie (symptómy, prvá pomoc, antidota), pokiaľ je to nutné

Neuplatňuje sa.

Ochranné lehoty

Nie je určené pre potravinové zvieratá. Je potrebné urobiť patričné opatrenia, aby telá
a vedľajšie živočíšne produkty utratených zvierat, ktorým bol podaný tento prípravok, nevstúpili do potravinového reťazca a neboli použité na konzumáciu ľuďmi alebo zvieratami.

Lehota použiteľnosti

Lehota použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 3 roky.
Lehota použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 3 mesiace.

Zvláštne opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liečivý prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky uchovávania.
Uchovávajte fľaštičku v škatuľke, aby bola chránená pred svetlom.

Druh a zloženie vnútorného obalu

1× 100 ml