SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ROMETAR 20 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky ROMETAR 20 mg/ml injekčný roztok

Injekčné prípravok k sedáciu, analgéziu a svalovú relaxáciu zvierat.

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Hovädzí dobytok, Kôň, Ovca, Koza, Mačka, Pes
Registrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Účinná látka: Xylazinum 20,0 mg

INDIKÁCIA

Ako sedatívum pri vyšetrení a menej bolestivých úkonoch (napríklad na upokojenie pred presunmi, vážením, röntgenovaním, ošetrením paznechtov a odstránením cudzích telies z hltanu veľkých zvierat a pod.). Pri bolestivých zákrokoch v kombinácii s lokálnymi anestetikami (napr. pri odrohovaní, ošetrení panarícia, pri cisárskom reze). Pre dobytok sa používa samotný s vyšším dávkovaním, pri stredných a náročnejších úkonoch, pre ostatné zvieratá v kombinácii s analgetikami, hypnotikami, injekčnými anestetikami a myorelaxanciami. Pri kombinácii sa dávky xylazínu a použitého anestetika redukujú.

Vysoký stupeň gravidity, dilatácia a torzia žalúdku, obturácia hltanu. Obozretnosť pri pacientoch s poruchami obehu, dýchania a funkcie pečene a obličiek. V prípade psov a mačiek diabetes mellitus a ochorenie sprevádzané zvracaním.

Tepenný pretlak, ischemická choroba srdca, hypertyreóza.

CIEĽOVÝ DRUH

Hovädzí dobytok, kôň,  pes, mačka.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTY A SPôSOB PODANIA LIEKU

Závisí od druhu zvieraťa, spôsobu podania a od požadovanej hĺbky účinku. Pôsobenie xylazínu je možné predĺžiť opätovnou aplikáciou 1/3 až 1/2 východzej dávky.

Kôň: Samotný Rometar sa aplikuje v dávkach 0,6-1 mg/kg ž.hm. (3-5 ml/100 kg ž.hm.) pomaly i.v. Rýchle vnútrožilné podanie môže prechodne vyvolať hypotenziu a excitáciu. Počas maximálneho účinku za 2-5 minút po injekcii je vyjadrený individuálne rozdielny sedatívny účinok, pri dávkovaní pri hornej hranice rozmedzia myorelaxácie prejavuje sa ataxiou a len nevýraznou analgéziou. V prípade nepokojných, rozrušených a nervóznych koňov býva niekedy upokojenie nedostatočné.

Účinok prípravku trvá 20 až 30 minút a odznieva za 60 minút.

Pri i.m. podaní xylazínu v dávkach 7,5-10ml/100 kg ž.hm. býva účinok slabý. Pri bolestivých vyšetreniach, ošetreniach a chirurgických výkonoch na stojacom alebo ležiacom pacientovi sa liek podáva v kombinácii s analgetikami, hypnotikami, injekčnými a inhalačnými anestetikami.
Najpoužívanejšie kombinácie pri krátkych výkonoch na ležiacom pacientovi:
xylazín 1,1mg/kg ž.hm., pomaly i.v., za 2-3 min. ketamín 2,2 mg/kg ž.hm. rýchlo i.v. Spontánne uľahnutie nastáva po 45 sekundách až 3 minútach. Trvanie je individuálne a značne rozdielne od 4 do 30 minút. Anestéziu je možno predĺžiť podaním 1/3 až ½ východzích dávok v okamžiku znakov prebudenia.

Pri kombinácii s chloralhydrátom sa aplikujú 3-4 ml Rometaru/100 kg ž.hm. a 4-6 g chloralhydrátu/ 100 kg ž.hm. Na navodenie celkovej injekčnej anestézie pri krátkodobých výkonoch alebo na úvod inhalačnej anestézie sa aplikuje 0,5-0,8 mg xylazínu/kg ž.hm. i.v., za 3-5 minút guaifenezín (Guajacuran inj.) 8-10 g/100 kg ž.hm. rýchlo a prísne i.v. a ihneď thiopental (Thiopental VÚAB inj.) 4-6 mg/kg ž.hm. i.v.

Dobytok: Dáva sa prednosť vnútrosvalovému podaniu. Pri i.v. podaní sa redukuje i.m. dávka o 1/3 až ½ a aplikuje sa pomaly. Veľkosť vnútrosvalovej dávky sa riadi stupňom požadovaného účinku.

Dávka I. – 0,25 mg/100 kg ž.hm. i.m.: sedatívum na upokojenie a malé zákroky v lokálnej anestézii.

Dávka II. – 0,5 mg/100 kg ž.hm. i.m.: stredne silné sedatívum, slabšia relaxácia a analgézia. Pacient  môže už uľahnúť.

Dávka III. – 1 ml/100 kg ž.hm. i.m.: veľmi silné sedatívum s výraznou depresiou CNS, dlhotrvajúca svalová relaxácia a stredne silná analgézia, vhodná pre väčšinu chirurgických zákrokov na ležiacom pacientovi (podľa potreby sa doplní lokálnou anestéziou).

Dávka IV. – 1,5 mg/100 kg ž.hn. i.m.: navodí stav celkovej anestézie s výraznými vedľajšími prejavmi (bradypnoe, bradykardia, tympania, salivácia). Používa sa len výnimočne.

Sedatívny účinok Rometaru na dobytok podľa veľkosti dávky a spôsobu aplikácie nastupuje po i.m. injekcii za 5 až 10 minút pri i.v. aplikácii za 1 až 3 minúty, trvá od 30 minút až do niekoľkých hodín.

Analgézia a myorelaxácia 45 až 90 minút.

Pes: Ako sedatívum 1-3mg/kg ž.hm. (0,05-0,15 ml/1 kg ž.hm.) i.m. po 24 hodinovej hladovke a premedikácii atropínom 0,05 mg/kg ž. hm. s.c. alebo i.m. Dávkovanie na spodnej hranici rozmedzia sa volí pre pacientov starých, obéznych, s vyššou hmotnosťou a so zhoršeným zdravotným stavom. V prípade veľkých plemien psov (doga, baset) sa môže príležitostne vyskytnúť tympatia. V kombinácii s lokálnymi, celkovými injekčnými a inhalačnými anestetikami pri bolestivých vyšetreniach, ošetreniach a operačných výkonoch. V kombinácii sa dávky Rometaru aj použitého anestetika redukujú na jednu polovicu až tretinu.

Mačka: Ako sedatívum 1-2 mg na kg. ž.hm. (0,05-0,1 ml/kg ž.hm. s.c. alebo i.m. (dávka na hornej hranici rozmedzia vyvoláva depresiu dychu) po nutnej 24 až 36 hodinovej hladovke a premedikácii atropínom. Pri nástupe účinku dochádza často k zvracaniu alebo k napínaniu na zvracanie.

V kombinácii s injekčnými anestetikami (najčastejšie ketamínom) na navodenie celkovej anestézie pri väčšine chirurgických zákrokov.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

V prípade predávkovania a s tým spojeného výrazného bradypnoe až apnoe použiť antagonistov xylazínu, a to johimbín v odporúčanej dávke 0,1 – 0,2 mg na kg ž.hm. a tolazolín (Divascol Spofa inj.) v dávkovaní 1,5 mg na kg ž.hm. i.v.

OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso: 0 dní, nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.

Balenie: 50 ml