SK - Slovenská CZ - Česká EN - Anglická PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
SK - Slovenská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

XYLASED 100 mg/ml injekčný roztok

Hlavná stránka Prípravky Veterinárne prípravky XYLASED 100 mg/ml injekčný roztok

Sedatívum a anestetikum s obsahom xylazínu.

Typ prípravku: Analeptiká, anestetiká, hypnotiká
Cieľový druh zvierat: Kôň, Hovädzí dobytok
Zatiaľ neregistrované na Slovensku   

Potrebujete poradiť?

Obsah liečivých a ostatných látok:

1 ml injekčného roztoku obsahuje xylazinum (ut xylazini hydrochloridum)  100,0 mg

Injekčný roztok. Číry bezfarebný roztok, bez viditeľných častíc.

 

Cieľové druhy zvierat

Dobytok, kone.

 

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Dobytok:

Sedácia, myorelaxácia a analgézia pri malých zákrokoch.

Kôň:

Sedácia a myorelaxácia.

 

Podávané množstvo a spôsob podania

Dobytok:

Spôsob podania:

Jednorazové pomalé intravenózne alebo intramuskulárne podanie.

Pri intramuskulárnom podaní možno prípravok aplikovať injekčne alebo pomocou narkotizačnej strely.

Odporúčaná dávka pre jednotlivé cesty podania:

  1. intravenózne podanie: 0,03 – 0,1 ml prípravku/100 kg ž. hm., čo zodpovedá dávke xylazínu 0,03 – 0,1 mg/kg ž. hm.

    ii)   intramuskulárne podanie: 0,05 – 0,3 ml prípravku/100 kg ž. hm., čo zodpovedá dávke xylazínu 0,05 – 0,3 mg/kg ž. hm.

Kôň:

Spôsob podania:

Jednorazové pomalé intravenózne podanie.

Odporúčaná dávka: 0,6 – 1 ml prípravku/100 kg ž. hm., čo zodpovedá dávke xylazínu 0,6 – 1,0 mg/kg ž. hm. i.v.

Zátku možno prepichnúť maximálne 50-krát.

 

Kontraindikácie

Všeobecne:

Nepodávať zvieratám s kardiovaskulárnymi insuficienciami a poruchami. Nepodávať zvieratám s prejavmi arteriálnej hypotenzie ani zvieratám v šokovom stave. Nepodávať zvieratám s renálnou insuficienciou a obturáciou močových ciest. Nepodávať zvieratám s insuficienciou pečene. Nepodávať zvieratám s respiračnou insuficienciou. Nepodávať oslabeným a dehydrovaným zvieratám. Nepodávať zvieratám s diabetes mellitus.

Dobytok:

Nepodávať zvieratám s dysfunkciou bachora, poruchou motility GIT a metabolickou acidózou.

Kone:

Nepodávať zvieratám s laminitídou vo vazokonštrikčnej fáze.

 

Nežiaduce účinky

Dobytok:

Bradykardia, hypotenzia. Bradypnoe až dychová zástava. Reverzibilné lokálne podráždenie pri intramuskulárnom podaní. Zvýšená salivácia, inhibícia motility predžalúdkov, tympania, neschopnosť pohybovať jazykom, regurgitácia.

Kontrakcia maternice.  Paradoxná excitácia (pri vyšších dávkach). Hyperglykémia. Polyúria s glykozúriou. Prechodná inhibícia regulácie telesnej teploty. Reverzibilné zmeny krvného obrazu (zníženie počtu erytrocytov, znížený hematokrit, leukopénia s lymfopéniou a neutrofíliou).

Alterácia biochemických parametrov plazmy (mierny pokles celkovej bielkoviny, zvýšená koncentrácia močoviny).

Kôň

Bradykardia, reverzibilná arytmia a hypotenzia. Bradypnoe až dychová zástava. Paradoxná excitácia (pri vyšších dávkach). Hyperglykémia. Polyúria bez glykozúrie. Reverzibilné zmeny krvného obrazu (znížený hematokrit).

 

Ochranné lehoty

Dobytok:

Mäso: 3 dni. Mlieko: 36 dní.

Kôň:

Nepoužívať u koní, ktorých mäso je určené pre ľudskú spotrebu. Nepoužívať u koní, ktorých mlieko je určené pre ľudskú spotrebu.


Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Chrániť pred mrazom. Fľaštičku uchovávajte v obale, aby bola chránená pred svetlom.


Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Dobytok:

Na zabránenie aspirácie potravy a slín by hlava a krk u ležiacich prežúvavcov mali byť položené nízko. Na minimalizáciu rizika regurgitácie by zvieratá mali byť 24 hod. pred podaním nalačno s primeraným obmedzením napájania.

Osobitné bezpečnostné na používanie u zvierat

So zvieratami, ktoré boli sedované xylazínom, treba zaobchádzať opatrne. Môžu sa prebudiť na vonkajšie podnety a môžu robiť náhle cielené obranné pohyby. Pri manipulácii so zadnou nohou koňa treba počas sedácie počítať s obrannými pohybmi. Pri intravazálnom podaní sa odporúča intravenózne podanie. Pri intraarteriálnom podaní hrozí riziko kolapsu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Predchádzajte náhodnému samopodaniu injekcie alebo narkotizačnej strely. Chráňte ihlu až do momentu podania prípravku. V prípade náhodného použitia alebo sebapoškodenia injekčne aplikovaným prípravkom vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu praktickému lekárovi. Neveďte vozidlo, pretože môže dôjsť k útlmu (sedácii) a zmenám krvného tlaku.

Zabráňte kontaktu prípravku s kožou, očami a sliznicami. Zasiahnutú kožu okamžite omyte veľkým množstvom čistej vody. Odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade náhodného zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Ak sa objavia ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade, že s prípravkom manipuluje tehotná žena, je potrebné dodržiavať zvýšenú obozretnosť, aby nedošlo k samopodaniu injekcie, pretože po náhodnej systémovej expozícii by mohlo dôjsť ku kontrakcii maternice a poklesu krvného tlaku plodu.Pri manipulácii s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite.

Pre lekára:

Xylazín je agonista alfa2-adrenoreceptorov. K príznakom po vstrebaní môžu patriť klinické účinky zahrňujúce sedáciu závislú od dávky, útlm dýchania, bradykardiu, hypotenziu, suchosť v ústach a hyperglykémiu. Boli hlásené aj komorové arytmie. Respiračné a hemodynamické príznaky sa majú liečiť symptomaticky.

Doba použiteľnosti

V neporušenom obale: 2 dni, po otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Balenie

1 x 10 ml, 1 x 50 ml
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.